Huishoudelijk Reglement


1. Kleding
Sportkleding is vereist. Deze kleding moet het bovenlichaam bedekken en mag niet aanstootgevend zijn.

2. Handdoek
Elke deelnemer dient een handdoek mee te nemen en te gebruiken. Dit vanuit hygiënisch oogpunt en ter bescherming van het materiaal.

3. Roken
Roken is verboden in alle ruimtes van Fitnessvereniging De Klipper.

4. Apparatuur
Gebruikt materiaal dient na gebruik opgeruimd en teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaats. Halters mogen tijdens rustperiodes enkel op de grond worden neergezet. Indien onjuist gebruik leidt tot schade aan de apparatuur is de veroorzaker in eerste instantie aansprakelijk. Het bestuur zal dan bepalen of de aansprakelijkheid wordt omgezet tot een verplichting van de vergoeding van de schade, of dat de vereniging als zodanig, als aansprakelijke naar voren treedt.

5. Muziek
De aanwezige verantwoordelijke bepaalt muziekkeuze en volume.

6. Ventilatie
Het openen van ramen en deuren geschiedt pas na toestemming van de aanwezige verantwoordelijke.

7. Waardevolle spullen
Geld, sieraden en andere artikelen van waarde mogen op eigen risico in bewaring gegeven worden bij de aanwezige verantwoordelijke. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van leden.

8. Contributie
De hoogte van de bijdrage die elk lid moet geven wordt vastgesteld op: Volwassenen (18+).......................... € 17,50 per maand
Jeugdleden (15-18 jaar) en 65+........ € 11,50 per maand
Elk lid dient bij inschrijving een bedrag van € 7,- administratiekosten te voldoen. Contributie wordt in het kader van vereenvoudiging van de administratie geheven via automatische incasso. Het bestuur draagt zorg voor de juiste incassoformulieren. Gehele of gedeeltelijke ontheffing van het betalen van contributie of de wijze waarop het betaalde dient te worden voldaan, wordt besloten door het bestuur.

9. Inschrijving
Indien inschrijving geschiedt in de eerste week van een maand (vóór de 8e) dient de gehele maand betaald te worden. Als inschrijving plaatsvindt na de eerste week gaat de betaling pas de volgende maand in. Het nieuwe lid dient bij inschrijving het volledig ingevulde inschrijvingsformulier (inclusief machtigingsformulier en voorzien van rechtmatige handtekening) samen met een goed lijkende pasfoto in te leveren bij één van de trainers / bestuurders van de vereniging. Lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen wanneer het machtigingsformulier volledig is ingevuld. Toetreding als lidmaat van de Fitnessvereniging De Klipper geschiedt op geen andere wijze dan hierboven beschreven. Uitzonderingen kunnen alleen door het bevoegde bestuur worden besloten. Legitimatie ter controle zal desgewenst op verzoek getoond dienen te worden.

10. Proefperiode
Aankomende leden hebben het recht op één gratis proefles. Na deze les mag een lid gedurende een maand zonder verplichtingen tegenover de vereniging zijn lidmaatschap opzeggen alvorens zich gedurende een jaar te binden aan de vereniging. Het aspirant-lid is uitsluitend de kosten van de eerste maand plus het inschrijfbedrag aan de vereniging schuldig. Van deze proefperiodes mag slechts éénmaal per lid gebruik gemaakt worden.

11. Betalingswijze
Betaling van de contributie vindt plaats via automatische incasso, één keer per maand, zoals beschreven in de artikelen 8 en 9 van dit Huishoudelijk Reglement. De automatische incasso is verder ondergeschikt aan de voorwaarden van de Rabobank en het Huishoudelijk Reglement van de Fitnessvereniging De Klipper, dan wel een maatregel uitgevaardigd door het bevoegde bestuur.

12. Aanwezigheid van leden en niet-leden
Aanwezigheid in de verenigingsruimtes van personen die lid zijn van de Fitnessvereniging De Klipper, is toegestaan als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan en de andere reglementen in acht worden genomen. Het bestuur en de door het bestuur aangewezen verantwoordelijke kunnen de rechtmatigheid aantonen door een pasjescontrole te houden. Het niet voldoen aan de voorwaarden beschreven in dit Huishoudelijk Reglement kan tot gevolg hebben dat men de toegang wordt geweigerd. Aanwezigheid van niet-leden of aspirant-leden, wordt slechts getolereerd na toestemming van het bestuur of de door het bestuur aangewezen verantwoordelijke aanwezige.

13. Eigen risico
Training geschiedt te allen tijde op eigen risico. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade.

14. Aankopen
Het bestuur is verplicht de leden van de vereniging, ingevolge een rechtshandeling, conform artikel 14, lid 1, van de Statuten, op de hoogte te brengen, als het bedrag meer bedraagt dan € 450,- per investering. Het bestuur dient minimaal vier weken voor de datum van aankoop de leden van de vereniging kennis te laten nemen van de geplande investering d.m.v. een schriftelijk bericht in de fitnessruimte. Leden kunnen binnen deze periode bezwaar aantekenen. Het bedrag zal nimmer het gestelde in het genoemde artikel van € 4.500,- te boven gaan, zonder dat de algemene vergadering is geraadpleegd.

15. Openingstijden
Openingstijden van de vereniging, in de locatie Sporthal de Klipper:
maandag t/m vrijdag: 19.00 - 22.00
maandag-, dinsdag-, en donderdagochtend: 9.00 - 11.00
zaterdagochtend: 9.00 - 13.00

16. Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient vier weken voor de ingang van de eerst volgende te incasseren maand, schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat (Nicolette Slings, Slobeend 3, 2957 NG Nieuw-Lekkerland, tel.0184-682812) of d.m.v. inlevering van het volledig ingevulde uitschrijvingsformulier (verkrijgbaar bij de balie of op de internetsite) bij één van de trainers / bestuursleden. Het stoppen met het automatisch betalen van de verschuldigde contributie, ook zonder de verplichting van het in kennis stellen van de secretaris, geldt als een opzegging van het lidmaatschap. Het niet in kennis stellen van de secretaris hiervan kan betekenen dat het bestuur besluit de persoon in kwestie voor een bepaalde periode uit te sluiten van hernieuwd lidmaatschap.

17. Persoonsgegevens Opgegeven persoonsgegevens worden tot een jaar na opzegging door de vereniging vastgehouden. Na dit jaar dient er bij opnieuw lid worden € 7,- aan inschrijfgeld betaald te worden.